Posts tagged Taleb

The best baby names of the world- J.M Congemi

Korea

Ja, Bae, Sun (M)

Hea, Hai

Thailand

Decha, Kovit, (M)

Isra, Jintana, Maili, Phailin, Solada. (F)

Laotian

Thea (F)

Arabic

Emir, Sakr, Taleb, Zaim (M)

Akilah, Inaya, Johara, Khalidah,

Maiza, Safiyyah, Samirah, Sahlah,

Takiyah, Zafirah (F)

Egypt

Jahi, Osiris, Sekani (M)

Cleopatra, Eshe, Ife, Isis, Omorose, Zaliki (F)

Georgia

Eliso, Ia, Mzia, (F)

Hebrew

Itzhakr, Namir, Reis, Reuben, (M)

Alea, Dafne, Elanah, Hanah, Kailah, Marnee (F)

Amiel, Amos, Asher, Avner, Beni, Elisha, Avi,

Boaz, Elazar, Eli, Elihu, Eyli, Ezer, Ezra, Gidyon,

Gomer, Kalev, Kheyn, Khever. (M)

Leave a comment »