Posts tagged Samaria

Practical Parenting- January 2006

Jayna & Cooper

Dania & Isabella

Holly & Tilly

Dylan, Lauren & Jessie

Poppy, Rudi & Roxy

Stephanie, Alf & Samaria

Sam & Dexter (t) + Erin.

Rory, Rex, Patrick & Kitty

Bethan & Emma (t)

Anna & Alex

Hannah, Poppy & Jessica

Reuben & Lois

Oscar, Imogen & Freddie

Imogen, Summer, Alyana, Tilly, Naima, Verity, Daisy, Penelope.

Jonah, Ned, Seth, Ruben, Sonny, Toby, Callum, Felix, Harvey.

Comments (8) »

Girls ending in ia.

Amelia,Antonia,Aurelia,Achaia,

Alexia, Alia, Alexandria,Cornelia,Cassia,

Cassiopeia,Catia,Celestia,Claudia, Clelia,

Cloelia,Calithyia,Caelia,Cacalia,Caesaria,Celia,

Cordelia,Castalia,Cecelia,Dahlia,Dulcia,Elysia,

Eulalia,Eucryphia,Fabia,Floria,Fidelia,Fernilia,

Gaia, Grazia, GraciliaHestia,Harmonia,Hersilia,Ismilia,

Ignatica, Italia,Imperia,Izelia,Jahlia,Keelia, Karmia,Kilia,

Kaylia,Kezia,,Lampetia,Livia,Lycia,Lucia,Laelia,

Lucelia,Lila,Lucretia,Lakia, Lydia, Lexia,Mia,

Mercia,Mahalia, Makania, Melia,Nicia,Nakeia,

Natalia,Noellia,Naia,Nahia, Nicosia,Ophelia,

Olympia,Olyvia,Octavia,Ottilia,Orla,Oralia,Orthia,

Pia,Phelia,Philominia,Persia,Pascasia,Plumenia,Phylicia,

Pellonia,Peolpia,Ria, Rakaia, Samaia,Seraphia,

Saskia,Samaria,Sophronia, Sophia,Takia,Tilia,

Tahlia, Tovia,Tullia,Thoia,Vivia,Virginina,

Wisteria,Xylia,Xanthia,Yulia,Zahlia,

Zia,Zakia,Zavia,Zinovia,Zelphia,

Leave a comment »